Menaxhim Hoteli

Mundësitë e punësimit  ne përfundimin me sukses te arsimit profesional nё drejtimin “menaxhim hoteli”, e pajis nxënësin me Çertifikatën e menaxherit në fushën e hoteleri-turizmit. Ky kualifikim i jep nxënësit mundёsinë që t’i drejtohet tregut të punës për punësim nё sektorin e akomodimit, në bizneset e ushqimit dhe pijeve, në agjencitë e udhëtimit dhe ato turistike, si dhe në të gjithë sektorët dhe bizneset që ofrojnë shërbime të akomodimit, ushqimit, pijeve, argëtimit dhe eventeve. Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivele të tjera, deri në atë të  studimeve universitare.


Cmimet e Kurseve

Dëshiron të bëhesh profesionist ?

Provoje sot!