Hotel Management

Lënda: Teoria e Ushqimit

Bazat e Ushqyerjes, Vlerat Ushqimore

Prof. Dr Vlash Mara

Studentët në këtë lëndë njihen me ushqimet dhe vlerat e tyre ushqyese se si mund të kombinohen ato me ushqime të tjera për t’i shtuar vlerat e tyre, apo për të bërë kombinime të tilla që të jenë në mirfunksionim të organizmit. Me koncepte të tilla formohen studentët e të gjitha degëve për të patur konceptet e duhura për krijimin e një recete dhe pse ushqimet kombinohen në këtë mënyrë. Ata mësojnë mbi kuptimin e të ushqyerit të njeriut, klasifikimin ë ushqimeve, piramidën ushqimore, nevojat energjitike të organizmit, lëndët ushqimore, karbohidratet, lipidet, proteinat, vitaminat, lëndët minerale, tretja e ushqimeve, mbi alergjitë dhe sigurinë ushqimore, etj.

Mundësitë e punësimit  ne përfundimin me sukses te arsimit profesional nё drejtimin “menaxhim hoteli”, e pajis nxënësin me Çertifikatën e menaxherit në fushën e hoteleri-turizmit. Ky kualifikim i jep nxënësit mundёsinë që t’i drejtohet tregut të punës për punësim nё sektorin e akomodimit, në bizneset e ushqimit dhe pijeve, në agjencitë e udhëtimit dhe ato turistike, si dhe në të gjithë sektorët dhe bizneset që ofrojnë shërbime të akomodimit, ushqimit, pijeve, argëtimit dhe eventeve. Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivele të tjera, deri në atë të  studimeve universitare.

Përkufizimi, sendet, lëndët ushqimore dhe funksionet e tyre në organizëm


Class Prices

Do you want to become a professional ?

Give it a try today!